مشاهیر سیاسی

نلسون ماندلا: همیشه غیر ممکن به نظر می رسد، تا زمانی که انجام می شود.

پرونده سیاسی

چطور ایالات Swing نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می دهند؟؟