مهدی طارمی از نگاه اعداد

مهدی طارمی از جوانان با استعداد ایرانی که در مجموع ۹۲ گل در رده باشگاهی به ثمر رسانده است. داده‌های نمودارهای زیر تا پایان فصل 2020-2019 می‌باشد، همچنین در آن‌ها بازی‌های تیم ملی در نظر گرفته نشده است.

تعداد بازی های مهدی طارمی

بیشترین تعداد بازی های مهدی طارمی در فصل 2017-2016 بوده و بیشترین متوسط گل در هر بازی مربوط به فصل 2016-2015. کمترین میزان گل در هر بازی او در فصل 2015-2014 اتفاق افتاده است.

تعداد بازی های مهدی طارمی
تعداد گل های مهدی طارمی در هر باشگاه

تعداد گل های زده شده

بیشترین تعداد گل مهدی طارمی برای باشگاه پرسپولیس به تعداد 55 گل و در 4 فصل می‌باشد. مهدی طارمی برای باشگاه ریوآوه 21 گل در 1 فصل و برای باشگاه الغرافه 16 گل در 2 فصل به ثمر رسانده است.

تعداد گل در هر 100 دقیقه

نمودار رو به رو تعداد گل های طارمی را در هر 100 دقیقه به تفکیک فصل نشان داده است. طارمی در فصل 2017-2016 در هر 100 دقیقه 0.79 گل به ثمر رسانده است.

تعداد گل در هر 100 دقیقه مهدی طارمی
نحوه گل های زده شده مهدی طارمی

نحوه گل های زده شده

بیشترین تعداد گل های زده شده طارمی به ترتیب توسط پای راست، پنالتی، سایر، ضربه سر و پای چپ بوده است. وی 37 گل با پای راست، 17 گل از طریق پنالتی، 13 گل با سر و 10 گل با پای چپ به ثمر رسانده است.

تعداد گل های زده شده با هر مربی

از لحاظ تعداد بازی، بیشترین تعداد همکاری های طارمی با برانکو ایوانکوویچ در 82 بازی و در باشگاه پرسپولیس بوده است که در این بازی ها 49 گل به ثمر رسانده است. بعد از او با کارلوس کارواخال در 37 بازی در باشگاه ریوآوه همکاری داشته و تعداد 21 گل به ثمر رسانده است.

تعداد گل های مهدی طارمی با هر مربی
سهم پنالتی از گل های زده شده مهدی طارمی

سهم پنالتی از گل های زده شده

در این نمودار می بینیم که از کل گل های زده شده توسط مهدی طارمی در هر فصل، سهم پنالتی ها چه میزان است. در فصل 2020-2019 در مجموع 21 گل به ثمر رسانده است که 1/3 آن ها از طریق پنالتی بودند.

تعداد گل های زده شده در هر لیگ

مهدی طارمی در 89 بازی در لیگ برتر خلیج فارس بازی کرده است. وی تعداد 45 گل در این بازی ها به ثمر رسانده است. او در لیگ برتر فوتبال پرتغال 30 بار و در لیگ ستارگان قطر 29 بار بازی داشته. 18 گل در لیگ برتر فوتبال پرتغال و 10 گل در لیگ ستارگان قطر به ثمر رسانده است.

تعداد گل های مهدی طارمی در هر لیگ

بررسی زندگی عددی سردار آزمون