توزیع هزینه‌های خانوارهای ایرانی در طول زمان

اگر مدت یک ماه را در نظر بگیریم، علاوه بر هزینه‌های معمول مانند هزینه غذا، اجاره خانه و … شاید بر اثر بیماری مانند سرماخوردگی سری به پزشک بزنیم. شاید کتاب کمک درسی برای خودمان یا فرزندمان تهیه کنیم و یا شاید به سینما برویم. به همین ترتیب هر خانواده‌ای در طول سال هزینه‌هایی دارد که در زمینه‌های متفاوتی مصرف می‌شوند. بخشی از هزینه‌های خانوارها مربوط به مسکن و برخی مربوط به بهداشت و درمان می‌شود. قسمتی از هزینه‌های خانوار نیز صرف تحصیل و آموزش و قسمت دیگری نیز صرف تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی می‌شود.

در گزارش مرکز آمار ایران سهم بخش‌های مختلف هزینه‌ای خانواده‌ها از کل هزینه‌هایشان به تفکیک در 4 سال اخیر مشخص شده است. در این پست نگاهی داریم به 2 عامل هزینه‌ای: درصد هزینه‌های خانوارهای شهری از سال 1396 تا سال 1399 مربوط به تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی، درصد هزینه‌های خانوارهای شهری از سال 1396 تا سال 1399 مربوط به هزینه‌‌های مسکن. برای مشاهده روند تغییرات نرخ بیکاری در 16 سال اخیر در ایران اخیر کلیک کنید. برای مطالعه اخبار اقتصادی به این لینک سر بزنید.

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی

نمودار آبی رنگ زیر سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد. در سال 1396، 32.97 درصد از کل هزینه‌های خانوار صرف مسکن شده است. این رقم در هر سال افزایش داشته است و سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را در سال‌های بعدی از آن خود کرده است. در سال 1397، 35.52 درصد، در سال 1398، 39.82 درصد و سرانجام در سال 1399 به بیش از 40 درصد می‌رسد. در واقع در سال گذشته بیش از 40% از کل هزینه‌های خانوار صرف هزینه خالص مسکن شده است.

بدین ترتیب روند نزولی سهم هزینه تفریحات از کل هزینه‌های خانوار دور از انتظار نیست. هنگامی که هزینه‌های مهم‌تر خانوار، مانند مسکن، افزایش یابند هزینه‌های مربوط به نیازهای ثانویه مانند تفریح کاهش می‌یابد.

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی

کاهش سهم تفریحات و تحصیل از کل هزینه‌های خانواده‌

به نمودار زرد رنگ فوق توجه کنید. در سال 1396، 2.89 درصد از کل هزینه‌های خانوار مربوط به تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی بوده است. این رقم در هر سال مرتبا کاهش پیدا می‌کند تا سرانجام در سال 1399 به زیر 2 درصد یعنی 1.91 درصد می‌رسد. به گزارش مرکز آمار نسبت هزینه تحصیل و آموزش نیز در این 4 سال کاهش داشته است. در سال 96، 2.14% از هزینه‌های خانوار مربوط به هزینه تحصیل می‌شده اما با کاهش متوالی، این عدد در سال 1399 برابر با 1.5% می‌شود.

همچنین هزینه بهداشت و درمان به صورت کلی سیر صعودی داشته و 11.29% از هزینه‌های خانوار در سال 99 مربوط به هزینه‌های بهداشت است. همان‌طور که مشخص است مردم برای برطرف کردن نیازهای مهم‌تر از تفریح و تحصیل خود کم می‌کنند.

تاریخ انتشار:   07 دی، 1400