بررسی حقوق و دستمزد 99

حداقل حقوق وزارت کار نقش پر رنگی در درآمد خانوارها و سطح زندگی و معیشت آن ها دارد.
در پرونده “حداقل حقوق و دستمزد وزارت کار” به بررسی عددی تغییرات این مهم و چالش های موجود در آن با توجه به نرخ تورم می پردازیم.

حداقل حقوق و دستمزد در سال 1399

با وجود افزایش 21% حقوق پایه نسبت به سال قبل، در سناریو "افراد بی فرزند و با یک سال سابقه" شاهد افزایش 34% ی حقوق دریافتی هستیم که نشان از توجه به افراد بدون فرزند ولی با سابقه است.

حداقل حقوق 99

مقایسه میزان حقوق و دستمزد با تورم

نمودار زیر با مقایسه میزان افزایش حقوق پایه و تورم بهترین و بدترین سال ها را نمایش می دهد.

 • بهترین 5 سال به ترتیب: 71، 85، 81، 80، 86
 • بدترین 5 سال به ترتیب: 99، 75، 93، 92، 88

مقایسه حقوق و تورم

سناریو های حقوق و دستمزد

با مقایسه انواع سناریو های حقوق دریافتی از سال 90 به بعد متوجه می شویم:

در سال 98 جهش 42 الی 43% ی حقوق را می بینیم که بالاترین میزان افزایش است.

سناریو آبی و قرمز در سال 99 بسیار نزدیک به هم شدند و سناریو بنفش بیشترین فاصله را ایجاد کرده است.

انواع سناریوهای حقوق

درصد پیشرفت اجزا حقوق در هر سال

عدم نمایش اجزا در هر سال در ویدئو زیر نشان از ثابت بودن آن است.

 1. تنها در سال های 84، 93، 94 و 98 هر پنج آیتم حقوق و دستمزد هم زمان افزایش پیدا کرده است.
 2. بیشترین رشد در یک آیتم حقوق مربوط به سال 80 به میزان 233% و در حق مسکن بوده است.

اجزا حقوق

در نمودار درختی زیر سهم اجزا مختلف حقوق و دستمزد از کل سبد حقوق نمایش داده شده است.

 1. در طول زمان سهم حقوق پایه از کل سبد حقوق کاهش پیدا می کند.
 2. سهم اجزا متغیر حقوق(پایه سنوات و حق اولاد) از کل سبد حقوق در طول زمان افزایش پیدا کرده و به 13% می رسد.

بررسی زمانی آیتم های حقوق و دستمزد ۳۰ سال گذشته

 • 1370 : کمترین نسبت حقوق دریافتی فرزندداران به بی فرزندان
 • 1371: بیشترین افزایش حقوق پایه نسبت به تورم
 • 1372: گذر حقوق دریافتی ماهانه از 100 هزار ریال
 • 1373: افزایش 33%  پایه سنوات بعد از 3 سال
 • 1374: بیشترین درصد افزایش حقوق پایه
 • 1375: بیشترین کاهش حقوق دریافتی نسبت به سال قبل با در نظر گرفتن  ارزش زمانی پول
 • 1376: بدترین سال برای تک فرزندان با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 • 1377: بدترین سال پرداخت حقوق برای بدون فرزند بدون سابقه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 • 1378: پایان ثبات چندین ساله حق بن
 • 1379: بیشترین نسبت حقوق دریافتی فرزندداران به بی فرزندان
 • 1380: بیشترین افزایش یک عامل حقوق در سال (حق مسکن)
 • 1381: گذر مجموع عیدی و سنوات از 2 میلیون ریال
 • 1382: بیشترین نسبت حقوق پایه به بن خانوار
 • 1383: 7 رقمی شدن عدد سنوات یک سال کارکرد
 • 1384: افزایش هم زمان هر 5 عامل حقوق
 • 1385: بیشترین افزایش حقوق دریافتی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن  ارزش زمانی پول
 • 1386: افزایش 19% حقوق
 • 1387: گذر حقوق پایه از 2 میلیون ریال
 • 1388: کمترین نسبت حقوق دریافتی یک سال سابقه به بدون سابقه
 • 1389: پایان ثبات 3 ساله پایه سنوات
 • 1390: کمترین افزایش حقوق پایه
 • 1391: افزایش 17% حقوق پایه
 • 1392: گذر حقوق پایه از 4 میلیون ریال
 • 1393: پایان ثبات 8 ساله حق مسکن
 • 1394: 5 رقمی شدن عدد پایه سنوات
 • 1395: کمترین میزان تورم 30 سال گذشته
 • 1396: ادامه تورم تک رقمی
 • 1397: بیشترین افزایش حقوق پایه نسبت به تورم در دهه 90
 • 1398: بهترین سال از نظر مجموع حقوق دریافتی
 • 1399: کمترین افزایش حقوق پایه در برابر تورم